เล่น forex เสียภาษีไหม

Q&A Question/Answer

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


เทรด หุ้น , TFEX , FOREX เสียภาษีหรือไม่? (กรณีบุคคลธรรมดา)

กำไรจากการซื้อขายหรือโอนหุ้น (Capital Gain ) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ต้องเสียภาษีหรือไม่? 
► ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร มาตรา 40(4)(ช) ระบุว่า "ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วนหรือโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้น ส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก ทั้งนี้เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกิน กว่าที่ลงทุน"

ฉะนั้นกำไรจากการซื้อขายหรือโอนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Set) ถือเป็นเงินได้พึ่งประเมิน

ประการต่อมาเงินได้พึ่งประเมินดังกล่าวได้รับการยกเว้นในการคำนวณภาษีหรือไม่?

► กฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ระบุไว้ใน ข้อ 2(23) ว่า "เงินได้จากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ไม่รวมถึงเงินได้จากการขายหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นกู้หรือพันธบัตร"

●สรุปได้ว่ากำไรจากการซื้อขายหรือโอนหุ้น (Capital Gain ) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้รับการยกเว้นในการคำนวณภาษี เว้นแต่เงินได้จากการขายหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นกู้หรือพันธบัตร

●สำหรับกำไรจากการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เช่นกัน ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๐๑)พ.ศ. ๒๕๕๓

► แต่ในกรณีตลาดปริวรรตเงินตรา (Forex) ไม่มีกฎหมายยกเว้นภาษีเงินได้เป็นการเฉพาะ ฉะนั้นกำไรที่ได้รับการจากเทรด Forex ต้องนำมาคำนวณภาษี และยื่นแบบเสียภาษี ภงด. ถึงแม้ว่าเงินได้สุทธิในปีภาษีนั้นๆ จะไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ตาม

เทรด Forex อย่างไรไม่ต้องเสียภาษี?
แม้ในทางปฎิบัติเทรดเดอร์ Forex น้อยคนนักที่จะนำกำไรที่ได้รับจากการเทรด Forex คำนวณเงินได้สุทธิยื่นเสียภาษี แต่ในอนาคตหากเทรดเดอร์มีความจำเป็นที่ต้องทำธุรกรรมสำคัญหรือมีความเกี่ยวข้องกับสรรพากร คงไม่สนุกแน่หากโดนตรวจสอบภาษีย้อนหลัง แล้วต้องทำอย่างไร?

► ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร มาตรา 41 วรรคสองและวรรคสาม ระบุว่า "วรรคสอง ผู้อยู่ในประเทศไทย มีเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40 ในปีภาษีที่ล่วง มาแล้ว เนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศหรือเนื่องจากทรัพย์ สินที่อยู่ในต่างประเทศ ต้องเสียภาษีเงินได้ตามบทบัญญัติในส่วนนี้ เมื่อนำเงินได้พึงประเมินนั้นเข้ามาในประเทศไทย
"วรรคสาม ผู้ใดอยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะรวมเวลาทั้งหมด ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันในปีภาษีใดให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย"

ฉะนั้นกำไรที่ได้รับจากตลาด Forex ถือเป็นแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ (กรณีเทรดกับโบรกที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ) ฉะนั้นผู้มีเงินได้จากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ จะมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรก็ต่อเมื่อครบเงื่อนไขหรือองค์ประกอบดังนี้

1.ผู้มีเงินได้ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย โดยจะอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา แต่รวมเวลาที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดถึง 180 วันในปีภาษี
และ
2.ผู้มีเงินได้ต้องนำเงินได้อันเกิดจากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศดังกล่าว เข้ามาในประเทศไทย โดยนำเข้ามาภายในปีภาษีเดียวกันกับปีที่เกิดเงินได้นั้น

●สรุปได้ว่าหากเราได้กำไรจากการเทรด Forex ในปีภาษี 2559 แต่โอนกำไรนั้นกลับมายังประเทศไทย ในปีภาษี 2560 ไม่ต้องนำกำไรดังกล่าวยื่นเสียภาษี 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 , 00:00

กรุณาล็อคอิน ก่อนแสดงเห็น [คลิกล็อคอิน]


1


ติดต่อ
เบอร์โทร 095 - 9656155
ID Line buntita075
บทเรียนการเทรด
ความรู้พื้นฐาน
ความรู้ระดับชำนาญ
ความรู้ระดับมืออาชีพ
ความรู้ตัวชี้วัด
เว็บบอร์ด
มือใหม่
เครื่องมือในการเทรด
โรบอทเทรด
แนะนำโบรก
การฝาก-ถอน
ข่าวสาร & การวิเคราะห์
แบ่งปันความรู้
Q&A Question/Answer
สัมมนา
สัมมนา
สัมมนาผ่านเว็บ
สินค้าและอีเอฟรี
Free Robot
Course Forex
Forex Basic Course (Online)
Forex Advance Course (Online)
Forex Advance (Live)
หนังสือ
คู่มือการเทรด Forex
ดาวน์โหลด
Free Robot
Indicators
Script
Template
Tools
Platform MT4&MT5
Platform cTrader
ก๊อปปี้เทรด
ผู้นำเทรด
เพิ่มบัญชี
กฏและข้อบังคับ
เกี่ยวกับก๊อปปี้เทรด
ผลงานและกิจกรรม
กลยุทธ์
ทดสอบ Robot
Forward Test Robot
Myfxbook
กิจกรรม
งานสัมนา
สัมภาษณ์สมาชิก
อื่นๆ
ชำระสินค้าและบริการ
ชำระสินค้าและบริการ
เกี่ยวกับฉัน
นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า
ความเป็นมา
ประวัติ
ติดต่อ
© 2018 krujeabforex.com all right reserved.